Stichting Leijestroom en Stichting Sint-Christoffel willen krachten bundelen

Geplaatst op 15 april 2021

Elke dag werken 180 medewerkers van stichting Leijestroom in Vught en stichting Sint-Christoffel in Boxtel met 150 medewerkers aan de toekomst van 3500 jonge mensen. Dat doen ze met passie vanuit 17 basisscholen inclusief 1 sbo school in Boxtel, Vught, Heusden en Den Bosch samen met ouders en partners in het kader van ontwikkeling van kinderen.

Op maandag 13 november 2017 hebben de besturen van deze onderwijsinstellingen een intentieverklaring ondertekend.

In de komende periode willen zij onderzoeken of en hoe ze tot een verdergaande samenwerking kunnen komen, bij voorkeur leidend tot een besturenfusie per 1 januari 2019. In samenspraak met onder meer de toezichthouders, directie, ouders en medewerkers in de beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden wordt hiertoe o.a. onderzocht wat daarvan de gevolgen zijn. Het (tussentijds) resultaat zal te zijner tijd ook worden voorgelegd aan diverse anderen, waaronder de colleges van B&W van de betrokken gemeenten en de NKSR. De beide besturen laten zich in dezen adviseren door profielorganisatie Verus, de vereniging voor het Katholiek en Christelijk onderwijs.

Zo’n vijftien jaar geleden zetten vijf besturen in het bijzonder onderwijs in op een traditie van bestuurlijk samenwerken; stichting Sint-Christoffel te Boxtel, stichting Leijestroom te Vught, SKIPOS te Sint-Michielsgestel, SKOSO te Sint-Oedenrode en SKOPOS te Schijndel. In 2002 werd hiertoe het zogenaamde ‘Dommelnetwerk’ opgericht en in 2009 de zogenaamde ‘Dommelgroep’. De leden van deze coöperatieve vereniging werken hierin op tal van onderwerpen samen, bijvoorbeeld in het kader van administratie, financiën en huisvesting.

Na een eerste verkenning hebben twee van deze besturen, namelijk stichting Sint-Christoffel en stichting Leijestroom, besloten dat nu de tijd rijp is om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een verdergaande bestuurlijke samenwerking, bij voorkeur in de vorm van een besturenfusie. Ze doen dit omdat ze beide geconfronteerd worden met allerlei, zeker in hun samenhang, complexe ontwikkelingen. Te denken valt hierbij aan ontwikkelingen op het vlak van ‘passend onderwijs’,   de gevolgen van bevolkingskrimp, veranderende kwaliteits- en personeelswetgeving, het vervagen van grenzen binnen het sociale domein, de veranderde rol van de lokale overheid, deregulering en daarmee samenhangende autonomievergroting en toename van financiële risico’s.

Deze ontwikkelingen maken het wenselijk en noodzakelijk om te komen tot verdere professionalisering van beide onderwijsorganisaties. En daarbij willen de besturen de krachten bundelen. In de komende periode zal daarom onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid van een verdergaande bestuurlijke samenwerking, bij voorkeur resulterend in een besturenfusie. Dit wordt gedaan door onder verantwoordelijkheid van een stuurgroep de gevolgen ervan in kaart te brengen en te beoordelen. Deze stuurgroep brengt een advies uit aan het bestuur van beide stichtingen en brengt ook de alternatieven in kaart. Hierna vindt de besluitvorming door de beide besturen en raden van toezicht plaats en wordt ook het advies gevraagd van de colleges van B&W van de verschillende gemeenten. De GMR-en van beide organisaties worden gedurende het proces actief betrokken en zullen uiteindelijk, wanneer het gaat om de totstandkoming van een besturenfusie of andere vorm van duurzame samenwerking, om een instemming worden gevraagd. Bij een besturenfusie zal ook de zogenaamde ‘Nationale Katholieke Schoolraad’ (de NKSR) om instemming worden gevraagd.

Terug naar het overzicht