Algemeen

De GMR

Op 1 februari 1982 is de Wet Medezeggenschap Onderwijs een feit geworden. Deze wet regelt de structuur waarop de twee groeperingen, ouders en de onderwijsgevenden, inspraak hebben. In deze wet wordt voorgeschreven, dat op elke school een medezeggenschapsraad wordt ingesteld. Gezien het aantal scholen is het voor het bestuur ondoenlijk om met alle Medezeggenschapsraden van de individuele scholen te vergaderen ter vaststelling van beleid. Daarom wordt er bij school overstijgend beleid door het bestuur gesproken met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De leden van de GMR worden voorgedragen door de MR-leden van de diverse scholen.
NB De directeur van de school voert namens het bestuur overleg met de MR. De bestuurder voert overleg met de GMR.

Voor informatie over de GMR kunt u contact opnemen met de voorzitter a.i. de heer Thijs Huijsmans via het algemene emailadres van Stichting Talentis: info@stichtingtalentis.nl